สวนทรายงาม จ.ชุมพร พร้อมเดินหน้าปลูกไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

19 Oct 2023

ธุรกิจสวนเกษตร บริษัท สวนทรายงาม จำกัด ในกลุ่มธุรกิจพร็อพเพอตี้ ของเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) พร้อมเดินหน้าเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มพื้นที่ป่า และเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในการปลูกป่าแก่ชุมชน สร้างรายได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

สวนทรายงาม จ.ชุมพร พร้อมเดินหน้าปลูกไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายสุทัศน์ ภาพลงาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนทรายงาม จำกัด กล่าวว่า สวนทรายงามเป็นธุรกิจสวนเกษตรในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปลูกพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายบนพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ ทั้งพืชพลังงาน และพืชผลทางเกษตร อาทิ ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ยูคาลิปตัส, กระถินเทพา, มะพร้าว, เมล่อน ฯลฯ ซึ่งดูแลโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางการเกษตรโดยเฉพาะ พร้อมกันนี้ สวนทรายงาม ได้นำแนวคิดการทำ "เกษตรอินทรีย์" มาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการการดูแลพืชผลทางการเกษตร อาทิ การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การทดลองทำปุ๋ยจากใบกระถินเทพา การทำน้ำปลาหมัก ฯลฯ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้อุดมสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการพื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้ยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้ศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้กับสวนเกษตรของตนเอง

นายสุทัศน์ กล่าวต่อว่า ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ประกอบกับเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและนโยบายด้านการส่งเสริมบทบาทของภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินของทางภาครัฐ สวนทรายงามจึงได้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน" ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยเข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2564 มีการแบ่งพื้นที่นำร่องปลูกไม้เศรษฐกิจจากกล้าพันธุ์ไม้คุณภาพดีจากโครงการฯ อาทิ ต้นพะยูง ต้นสัก ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ฯลฯ จำนวน 2,000 ต้น บนพื้นที่ 20 ไร่ ควบคู่ไปกับพืชผลทางการเกษตรที่มีอยู่

ปัจจุบันมีกล้าไม้ที่สวนทรายงามเพาะปลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าร่วมโครงการฯ จนวันนี้ มีต้นไม้ที่เริ่มเจริญเติบโตแล้ว จำนวน 463 ต้น ประกอบไปด้วย ต้นสัก ต้นพยอม ต้นพยูง ต้นตะเคียน และต้นกันเกรา ถือได้ว่าเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนชั้นดีให้กับชุมชน และในอนาคตไม้เศรษฐกิจเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ รวมถึงสามารถนำไปขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้ สร้างความยั่งยืนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในระยะยาว "ด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจ สวนทรายงาม พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ป่าไม้เศรษฐกิจในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ให?กับชุมชน ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับสร้างมูลค่าในอนาคตได้" นายสุทัศน์ กล่าว

สวนทรายงาม จ.ชุมพร พร้อมเดินหน้าปลูกไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3