ม.หอการค้า ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ บสย.สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย

03 Oct 2023

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ดร.สิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมด้วย รศ.ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนักเคเอกซ์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ "บสย. SMEs Business School" เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย

ม.หอการค้า ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ บสย.สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย

โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเสริมแกร่งกับการให้ความรู้แบบ Life long learning และพร้อมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่นวัตกรรมแบบ IDE (Innovation Driven Entrepreneur) โดยนำกระบวนการพัฒนาจาก MIT และ Stanford U. ที่มีความร่วมมือกันมากับ UTCC และพร้อมให้บริการการศึกษา งานวิชาการด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งองค์ความรู้อื่น ๆ ที่ทันสมัย แก่ผู้ประกอบการทั่วประเทศ

พิธีลงนามความร่วมมือจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ บสย. (TCG Learning Center) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566

ม.หอการค้า ม.ธรรมศาสตร์ จับมือ บสย.สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย