NPS ส่งเสริมอาชีพชุมชนกลุ่มสตรีบ้านบางพะเนียง

05 Oct 2023

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS  ส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า โดยสนับสนุนเครื่องรีดผักตบชวาและหยวกกล้วย แก่กลุ่มสตรีบ้านบางพะเนียง ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ชุมชนได้มีเครื่องมือในการพัฒนาทักษะอาชีพการสานกระเป๋าจากหยวกกล้วยและต่อยอดสู่พืชชนิดอื่นๆในชุมชน เป็นการสร้างเสริมอาชีพแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

NPS ส่งเสริมอาชีพชุมชนกลุ่มสตรีบ้านบางพะเนียง