รมว.แรงงาน "พิพัฒน์" ห่วงน้ำท่วม สั่งหน่วยงานระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน

05 Oct 2023

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดในขณะนี้ ในส่วนของกระทรวงแรงงานผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วน บูรณาการสนับสนุนความช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้างผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนกับทางจังหวัด โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายประชาชนไปในสถานที่ที่ปลอดภัย จัดที่พักพิงชั่วคราว และสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

รมว.แรงงาน "พิพัฒน์" ห่วงน้ำท่วม สั่งหน่วยงานระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน

นายพิพัฒน์ ยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะคือ1) ระยะก่อนเกิดภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ และมีแนวโน้มจะมีการเลิกจ้างแรงงาน จัดเตรียม แรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากรและยานพาหนะเพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือ จัดทำสุขาลอยน้ำ และ ตรวจสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน2) ระยะเกิดภัย ตรวจสอบข้อมูลแรงงานที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัย3) ระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลด การออกประกาศขอความร่วมมือจากสถานประกอบการให้ลูกจ้างหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้บริการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือ โดยสนับสนุนค่าตอบแทน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถดำรงชีพได้หลังจากน้ำลดและรอการฟื้นฟู จัดหน่วยให้บริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟภายในบ้าน ดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัย ทั้งในเรื่องสิทธิประกันสังคม สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานภายหลังน้ำลด จัดทีมแพทย์และพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลในเครือข่ายให้บริการตรวจรักษาเบื้องต้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อนและต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506