SPU เกาะติดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม! ผู้บริหาร SPU ร่วมพบปะหารือผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ที่บริหารงานอาคารสมัยใหม่ ด้าน ESG มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่

01 Dec 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบปะหารือคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ที่บริหารงานอาคารสมัยใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์และปรัปบใช้ในการจัดกลุ่มวิชาเรียนใหม่ให้กับการเรียนใน SPU เนื่องจากมีเรื่องใหม่ๆมากมายรวมทั้งมาตรฐานใหม่ด้าน ESG ที่กำลังเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ของงานอาคาร ตั้งแต่การเริ่มต้นออกแบบอาคาร และการบริหารอาคารในลักษณะต่างๆที่อาจจัดแยกประเภทเป็นการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก ,การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน SPU Dynamic University เกาะติดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เมื่อเร็วๆนี้

SPU เกาะติดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม! ผู้บริหาร SPU ร่วมพบปะหารือผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ที่บริหารงานอาคารสมัยใหม่ ด้าน ESG มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่

แนวคิด ESG คืออะไร ทำไมถึงได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนในปัจจุบัน

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน โดยจะให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจ ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล โดย Environment เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม Social เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการความสัมพันธ์และมีการสื่อสาร กับ ลูกจ้าง suppliers ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) อย่างไร และ Governance เป็นหลักการที่ใช้วัดว่าบริษัทมีการจัดการบริการความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแลอย่างไร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้แนวคิด ESG ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจ ด้วยการสะท้อนบทบาทความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการนำเสนอผลการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

cr.ข้อมูล www.tris.co.th/esg/

#SPU #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #SPUDynamic

 

SPU เกาะติดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม! ผู้บริหาร SPU ร่วมพบปะหารือผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ที่บริหารงานอาคารสมัยใหม่ ด้าน ESG มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนยุคใหม่