คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย UTCC จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว

04 Dec 2023

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "ท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์" ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการท่องเที่ยวให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวในเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไมทย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมทุนการศึกษา

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย UTCC จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว

การแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 22 สถาบัน 86 ทีม ผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี และรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โดยมี อ.ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอ.ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่งวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย UTCC จัดแข่งขันตอบปัญหาด้านการท่องเที่ยว