UBS ผ่านการประเมิน SMETA ย้ำภาพองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงาน ความปลอดภัย และสุขภาพ

04 Dec 2023

บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (ยูบีเอส) บริษัทในเครือของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย ผ่านการประเมินการตรวจสอบด้านจริยธรรมทางการค้า SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) ย้ำภาพองค์กรที่ดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงาน การให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาตร์ "UBEYOND" (ยู-บียอนด์*) ในด้าน Beyond sustainability เพื่อก้าวสู่ความองค์กรที่มีความยั่งยืนครบทุกมิติ

UBS ผ่านการประเมิน SMETA ย้ำภาพองค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแรงงาน ความปลอดภัย และสุขภาพ

นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารองค์กร ยูบีอี และบริษัทในเครือ เปิดเผยว่า "ยูบีเอส ได้เข้ารับการตรวจประเมิน SMETA ด้วยการประเมินแบบ 2 Pillar ประกอบด้วย มาตรฐานด้านแรงงาน และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน การผ่านการประเมินดังกล่าว จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า ยูบีเอส เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีการดำเนินตามนโยบายของกลุ่มบริษัทยูบีอี ที่ให้ความสำคัญกับแรงงาน มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และใส่ใจสุขภาพ รวมถึงมีจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการมีจริยธรรมและความรับผิดชอบครอบคลุมเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์องค์กรในด้านการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน (Beyond sustainability) ผ่านการดำเนินโครงการ "UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ" ที่ให้ความสำคัญครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความยั่งยืน ที่สำคัญ การได้เข้าเป็นสมาชิก SEDEX จะช่วยให้ ยูบีเอส ได้เข้าถึงแหล่งเครื่องมือหรือบริการที่จะนำมาช่วยเพิ่มระดับความโปร่งใส การต้านทานความเสี่ยงและสำรวจโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงได้เข้าถึงมุมมองใหม่ๆ ที่จะต่อยอดให้ ยูบีเอส ได้ยกระดับการตรวจประเมิน SMETA ไปสู่ 4 Pillar ที่ครอบคลุมเพิ่มเติมทั้งในด้านการบริหารจัดการในด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจในอนาคต เพื่อเสริมรากฐานให้กับกลุ่มบริษัทในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตที่กว้างไกลกว่า สู่ผู้นำผลิตภัณฑ์ทางพลังงานและอาหารแห่งอนาคตในระดับสากลที่ยั่งยืนต่อไป"

การประเมิน SMETA เป็นระเบียบวิธีที่ริเริ่มโดย SEDEX เพื่อตรวจสอบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน ประเมิน และวัดผลของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ สถานประกอบการ หรือห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยระเบียบวิธีการประเมินจะมีทั้งการตรวจสอบและสังเกตการณ์ ณ สถานที่ดำเนินงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน การตรวจสอบเอกสารที่บริษัทฯ จัดทำ เป็นต้น