คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน

24 Nov 2023

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดย แพทย์จีนอรกช มหาดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการและพัฒนางานวิจัย ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน

โดยในช่วงเช้าคณะอาจารย์และนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร คลังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีน โดยมีแพทย์จีนธเนศ  ตั้งวิชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังยาศรีสมาน ให้การต้อนรับ โดยได้นำคณะฯ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร บอกเล่าเรื่องราวและให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งผลิตที่ดีของสมุนไพรจีนแต่ละชนิดที่มีคุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรให้เป็นตัวยาพร้อมใช้ ครอบคลุมตั้งแต่วิธีเบื้องต้นจนถึงวิธีเฉพาะซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์เอกลักษณ์ของการแพทย์แผนจีน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ตัวยามีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ จากนั้นเข้าชมอาคารแปรรูปสมุนไพรจีน สถานที่จัดสาธิตการแปรรูปสมุนไพรจีนเบื้องต้นที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ และชมโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไว้สำหรับตากสมุนไพรจีนที่ได้รับการควบคุมอุณหภูมิอย่างถูกต้องและเหมาะสม

จากนั้นช่วงบ่าย คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน และศึกษาดูงานการให้บริการในแผนกต่าง ๆ รวมถึงการรักษาโดยศาสตร์แพทย์แผนจีนของคลินิกฯ ในแต่ละแขนง อาทิ แผนกอายุรกรรม แผนกอายุรกรรมภายนอก แผนกฝังเข็ม แผนกกระดูกและทุยหนา และงานบริการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรจีน เพื่อให้คณะนักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในงานการให้บริการด้านสุขภาพแบบการแพทย์แผนจีนที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างจริงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในหลักสูตรฯ ต่อไป

คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนจีน