EXIM BANK จัดกิจกรรมค่าย EXIM SMEs เสริมสร้างทักษะและบูรณาการกระบวนการภายใน ยกระดับบริการแก่ SMEs เพื่อขับเคลื่อนภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

27 Nov 2023

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมกิจกรรมค่าย EXIM SMEs (EXIM SME Camp) ซึ่งเป็นโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาพนักงานสายงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอด Supply Chain เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้า SMEs นำไปสู่การขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษหัวข้อ "Up-spirit, Up-skills, Uplift-processes" เสริมสร้างสปิริต (Up-spirit) ของผู้บริหารและพนักงานสาขาและธุรกิจ SMEs ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าบ้านของ EXIM BANK ให้มีเป้าหมายเดียวกัน (Teamwork) เข้าใจความต้องการของลูกค้า (Empathy) พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ (Agility) และมีทักษะให้หลากหลาย (Multi-skills) ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะ (Up-skills) ที่มีอยู่ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อดูแลผู้ประกอบการตลอดวงจรธุรกิจ พร้อมทั้งร่วมกันบูรณาการกระบวนการภายใน (Uplift-processes) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสอดรับกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยิ่งขึ้น และให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเติบโตอย่างยั่งยืน

EXIM BANK จัดกิจกรรมค่าย EXIM SMEs เสริมสร้างทักษะและบูรณาการกระบวนการภายใน ยกระดับบริการแก่ SMEs เพื่อขับเคลื่อนภาคการส่งออกและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ นายฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล อดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และโค้ชจิมมี่ นางพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท จิมมี่เดอะโค้ช จำกัด ได้ร่วมบรรยายหัวข้อ "กรณีศึกษา วิธีการรู้จักและวิเคราะห์ลูกค้า" และ "เพิ่มพลังใจเพื่อสร้างความสำเร็จ" ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566