กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก

27 Nov 2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวงต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายจักรพงศ์ คำจันทร์ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ กปภ.นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายกจ.นครนายก โดยพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าอาวาส วัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นองค์ครองผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นประเพณีสำคัญที่ กปภ. ปฏิบัติสืบทอดเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก

นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4)ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2566 กล่าวเพิ่มเติมว่า วัดอุดมธานี พระอารามหลวง เดิมชื่อ วัดแก้วตา เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นประมาณปี 2399 สิ่งสำคัญภายในวัด คือ พระบรมธาตุ อัญเชิญจากประเทศอินเดีย และพระพุทธสัมฤทธิ์สิทธิโชคนครนายกอภิปูชนีย์ พระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อโลหะผสมทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 ศอก 5 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ภายในพระบรมธาตุเจดีย์มหาวิหาร พระพุทธธูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ หลวงพ่อแก้วตาศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปโบราณอายุ 246 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถหลังเก่า นอกจากนี้ ยังมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างจากหินโบราณเมืองพุกาม ประเทศเมียนมา เป็นต้น ซึ่งชาวนครนายกตลอดจนนักท่องเที่ยว นิยมเดินทางมาสักการะขอพรเสริมความเป็นสิริมงคล

กปภ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จ.นครนายก