ราชภัฏรำไพฯ ขยายความร่วมมือด้านภาษา กับสถานศึกษาในพื้นที่

30 Nov 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านภาษาและด้านวิชาการ ร่วมกับสถานศึกษาในจันทบุรี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี โรงเรียนนายายอามพิทยาคม และโรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม โดยเป็นการขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้น 5 แห่ง เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ

ราชภัฏรำไพฯ ขยายความร่วมมือด้านภาษา กับสถานศึกษาในพื้นที่

ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) อธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาทั้ง 5 แห่ง ในการเข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ และประชุมความร่วมมือด้านภาษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยะภาพของเยาวชน ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะด้านภาษา อันจะส่งผลให้เยาวชนในจังหวัดจันทบุรีมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยอธิการบดีได้กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในความร่วมมือดังกล่าว ที่จะส่งผลดีต่อการดำเนินงานของทุกสถาบันการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ เนื่องจากการทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีการมุ่งเน้นความร่วมมือด้านโครงการพัฒนาภาษา และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Non degree และความร่วมมือในอีกหลายด้าน ซึ่งทางคณะผู้บริหารหวังว่าภายการทำบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ทุกสถาบันการศึกษาจะได้ประโยชน์ และจะสามารถร่วมกันดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ