บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การเภสัชกรรม อย่างต่อเนื่อง

30 Nov 2023

นายอนุวัฒน์ อิ่มแสงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด หรือ LH Fund (ที่ 2 จากขวา) และ ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชิญวงศ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามในพิธีต่อสัญญาแต่งตั้ง บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน สำรองเลี้ยงชีพพนักงานองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 2 โดยสัญญาการบริหารจัดการแต่ละวาระมีอายุ 3 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้รับให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพองค์การเภสัชกรรม อย่างต่อเนื่อง