GSK รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award 2023 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 14

30 Nov 2023

GSK ผู้นำด้านชีวเภสัช หรือ Biopharma รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award ประจำปี 2566 ระดับแพลตินัม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จากการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล

GSK รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award 2023 ต่อเนื่องสู่ปีที่ 14

เภสัชกรหญิงจิราภา เปรมปลื้มจิตต์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า GSK รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award 2023 ในระดับ "แพลตินัม" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด "Ahead Together" โดยการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีขั้นสูง และความสามารถของบุคลากร ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพให้ก้าวล้ำนำโรคภัยต่าง ๆ พร้อมดำเนินนโยบาย "ยาดีเข้าถึงได้" เพื่อส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงยา การรักษา และการป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง เพื่อการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

โดย GSK ได้เริ่มดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) โครงการ "จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์" ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสานต่อนโยบาย "ยาดีเข้าถึงได้" และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยให้ดียิ่งขึ้น 2) โครงการ "จีเอสเค พยาบาลเพื่อชุมชน" ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในชนบทและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพพยาบาลและได้ปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่นของตนภายหลังสำเร็จการศึกษา 3) โครงการ "Gen ยัง Active 50+" ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เตรียมความพร้อมให้วัยทำงานและ 50+ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพเพื่อเข้าสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ผ่านแพลทฟอร์มทั้งเว็บไซต์ และ LINE : @GenYoungActive ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครบครัน ครอบคลุม และเชื่อถือได้ และ 4) โครงการ "ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋ (Lamphun Healing Town)" ร่วมกับลำพูน ซิตี้ แล็ป และเทศบาลลำพูน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจย่านเมืองเก่าลำพูน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และเศรษฐกิจ (ESG) โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย ลดมลพิษทางอากาศ สร้างสรรค์พื้นที่ผ่อนคลายด้วยงานศิลป์ และเชื่อมโยงพื้นที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดความน่าลงทุน

รางวัล AMCHAM Corporate Social Impact Award ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย มอบให้แก่บริษัทสมาชิกของหอการค้าฯ ที่ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยมายาวนาน โดยมีโครงการ CSR ที่สร้างประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศ และมีระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ตลอดจนมีการสร้างพันธมิตรด้านยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกับองค์กรไทย