มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2566

30 Nov 2023

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยรองเหรัญญิก มอบโล่รางวัล Ajinomoto - TSB สำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความโดดเด่น ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เน้นด้านสุขภาพและการแพทย์ ประจำปี 2566 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ สังกัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางด้านสุขภาพและความ มั่งคั่งทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยพิธีมอบรางวัลฯ จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 35 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "The 35 Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology and International Conference (TSB 2023)" ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ทเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2566

รางวัล Ajinomoto - TSB สำหรับนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีความโดดเด่นด้านงานวิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาคุณภาพของผลงานสู่ระดับสากล สามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัลอายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2566