ก.ล.ต. จัดสัมมนาวิชาการ "SEC Capital Market Symposium 2023" เสริมสร้างงานวิชาการด้านตลาดทุน

30 Nov 2023

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนประจำปี 2566 "SEC Capital Market Symposium 2023" เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่เกี่ยวกับตลาดทุน รวมถึงสร้างโอกาสและเวทีในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง ก.ล.ต. นักวิจัย สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจในตลาดทุน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี ดร.พิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวเปิดการสัมมนา และ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กเพจ "สำนักงาน กลต."

ก.ล.ต. จัดสัมมนาวิชาการ "SEC Capital Market Symposium 2023" เสริมสร้างงานวิชาการด้านตลาดทุน

ทั้งนี้ ในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "อนาคตตลาดทุนไทยกับการเคลื่อนย้ายทุนในกระแสการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก" นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของนวัตกรรมทางการเงินในการขับเคลื่อนตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย" โดยผู้แทนจากสมาคม สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยโอกาสและความท้าทายของ Fintech startup ของไทย การนำเสนอผลงานวิจัยด้านตลาดทุนจากผู้แทนฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล ก.ล.ต. และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภายนอก พร้อมรับฟังมุมมองจากผู้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถรับชมงานย้อนหลังได้ที่เฟซบุ๊กเพจ "สำนักงาน กลต."
ช่วงเช้า https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/1069346394507762/
ช่วงบ่าย https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/2001114533580654/
และสามารถดูรายละเอียดงานพร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/MarketData/sec_wpf.aspx