วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

30 Nov 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี และ นางสาวพิชยา นรนิติผดุงการ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรม วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา เพื่อร่วม "ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)" ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี กับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ซึ่งนำโดย นางจิรวรรณ สิมสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา นางสาวธนศิริ พุกบุญมี ผู้ประสานงานแนะแนว และ นายกิตติศักดิ์ ภู่บัว ครูฝ่ายกิจกรรม

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และให้คำปรึกษา ตลอดจนพัฒนาการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตรไทย สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาการจัดการโรงแรม และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ และ สาขาวิชาการจัดการการบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การศึกษาดูงาน การมีโอกาสฝึกปฏิบัติการ การร่วมจัดงานวิชาการของนักเรียน ทั้งยังสนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยในการให้ความรู้บรรยายให้กับนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรสาขาต่างๆ ที่กล่าวมา รวมถึงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้ และฝึกอบรมของครูด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา