มท 1 มอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

15 Nov 2023

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน กรมที่ดิน ได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้ว มากกว่า 14 ล้านแปลง เนื้อที่มากกว่า 70 ล้านไร่

มท 1 มอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมที่ดิน ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำข้อมูลที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" โครงการ "บอกดิน 2" และโครงการ "บอกดิน 3" ที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมาจัดทำแผนงานโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ 68 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวน 34,100 แปลง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่รวม 68 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร,กาฬสินธุ์,ปทุมธานี,แม่ฮ่องสอน,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม ภูเก็ตและจังหวัดหนองบัวลำภู)
    1. ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการเดินสำรวจ จำนวน 6 ศูนย์ 60 สายสำรวจ ในพื้นที่ 28 จังหวัด เป้าหมาย จำนวน 23,220 แปลง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช น่าน บึงกาฬ พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ แพร่ ยโสธร ร้อยเอ็ด ระนอง ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ
    2. ดำเนินการโดยสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ในพื้นที่ 38 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์ นนทบรี บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี พะเยา มหาสารคาม มุกดาหาร ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง อุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป้าหมาย จำนวน 1,880 แปลง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 34,100 แปลง
  2. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ศูนย์ 30 สายสำรวจ เป้าหมาย จำนวน 9,000 แปลง ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้ให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในการถือครอง สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดิน เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ เป็นปัจจัยให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ช่วยป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และที่สำคัญโฉนดที่ดินมีรูปแปลงที่มีมาตรฐานสากล

มท 1 มอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้