อ.อ.ป. ร่วมประชุมสมาชิก ITTO กำหนดนโยบายการจัดการไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน

14 Nov 2023

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายถนอมศักดิ์ เฉียบแหลม รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สายธุรกิจ 1 เป็นผู้แทน อ.อ.ป. เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59 ( 59th Session of the International Tropical Timber Council and Sessions of the Associated Committees: ITTC59) โดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และนายสุรชัย อลจบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมดังกล่าว มี Dr. Mohammad Narudeen Iddrisu, Chairperson of the International Tropical Timber Council, ITTC พร้อมด้วย Ms. Sheam Satkuru, Executive Director, International Tropical Timber Organization, ITTO ผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ กว่า 75 ประเทศ เข้าร่วมประชุม

อ.อ.ป. ร่วมประชุมสมาชิก ITTO กำหนดนโยบายการจัดการไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน

สำหรับการประชุม ITTC59 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรม ตามวัตถุประสงค์ของ ITTO ในการพัฒนาการผลิตและการค้าไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนานโยบายระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม้ของโลกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการประชุมแล้ว ยังได้จัดให้ประเทศสมาชิกไปศึกษาดูงานซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย การจัดการสวนป่า ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายของสินค้าไม้ (Chain of Custody : CoC) ด่านป่าไม้ การนำเข้า-ส่งออก ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ซึ่งประเทศไทยหวังว่าการประชุม ITTC59 ในครั้งนี้ จะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของไทยในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานตามเศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจชีวภาพ หรือ BCG Model ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ อ.อ.ป. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน , คาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ และโครงการ ITTO ในพื้นที่สวนป่าของ อ.อ.ป. ณ โรงแรมดุสิตธานี อำเภอเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

อ.อ.ป. ร่วมประชุมสมาชิก ITTO กำหนดนโยบายการจัดการไม้เขตร้อนอย่างยั่งยืน