ร่วมยินดี!ผู้บริหารคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็น "นายกสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

20 Nov 2023

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รณิดา นุชนิยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น "นายกสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ร่วมยินดี!ผู้บริหารคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็น "นายกสมาคมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"