ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป กวาด 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2023 WHA คว้ารางวัล Best Sustainability Awards ด้าน WHAUP รับรางวัล Commended Sustainability Awards สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานหลักความยั่งยืนในทุกมิติ

22 Nov 2023

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจาก SET AWARDS 2023 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Sustainability Awards และบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Commended Sustainability Awards ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป กวาด 2 รางวัล จากเวที SET Awards 2023 WHA คว้ารางวัล Best Sustainability Awards ด้าน WHAUP รับรางวัล Commended Sustainability Awards สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานหลักความยั่งยืนในทุกมิติ

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัล SET Awards 2023 ถึง 2 รางวัลในปีนี้ ซึ่งนับเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จของการยึดมั่นต่อแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกด้านอย่างต่อเนื่องยาวนาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาธุรกิจภายใต้พันธกิจ "The Ultimate Solution for Sustainable Growth" โดยมีการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบของ ESG ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและบรรษัทภิบาล รวมถึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กร ทั้งในด้านความสามารถในการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีศักยภาพในการแข่งขัน และการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว"

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดห่วงโซ่คุณค่า มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะบูรณาการหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact หรือ UNGC) เข้ากับกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายความยั่งยืนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในทุกมิติ พร้อมส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร อีกทั้งยังเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก และลดการสร้างผลกระทบเชิงลบในด้านต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจต้องพึ่งพิงน้ำจากแหล่งธรรมชาติให้น้อยที่สุด โดยได้มีการเพิ่มความสามารถในการนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัด และผลิตเป็นน้ำที่มีคุณภาพเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า Wastewater Reclamation อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การใช้นวัตกรรมและเทคโนลียีที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา จากการให้บริการทางด้านพลังงานหมุนเวียนที่ในปัจจุบันมีจำนวนเซ็นสัญญาโครงการ Private PPA สะสมจำนวน 179 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วประมาณ 106 เมกะวัตต์ โดยยังคงเดินหน้าขยายความสามารถทางด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปยังคงเดินหน้า สู่ภารกิจ "Mission To The Sun" เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กร มุ่งสู่การเป็น Technology Company ในปี 2567 โดยมีโครงการที่มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ได้แก่ โครงการ Green Logistics ที่เป็นแนวความคิดการบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกมิติ โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในระยะยาว พร้อมกันนี้ ยังคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ดังสะท้อนจากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวและการใช้พลังงานสะอาดในการดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ รวมถึงยังเป็นช่วยการประหยัดพลังงานและลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รวมถึงโครงการ Circular เพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบนิเวศของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาความยั่งยืนของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ถูกนำมาต่อยอดเป็นพันธกิจ WHA: WE SHAPE THE FUTURE ในปี 2566 ที่เน้นการเป็นผู้สร้างความเจริญ สร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้คนและสังคมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สู่เป้าหมายสูงสุดคือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ริเริ่มโครงการเพื่อช่วยพัฒนาคนในทุกภาคส่วนของสังคมให้มีความก้าวหน้า อีกทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงปัจจัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยความสามารถในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ตั้งแต่ปี 2563-2565 และล่าสุดได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ "AAA" ซึ่งเป็นเรทติ้งระดับสูงสุด และนับเป็นการติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 4 ปีติดต่อกัน