อพสธ. รำไพฯ ร่วมประชุมฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค

22 Nov 2023

มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมจัดนิทรรศการนำเสนอภูมิปัญญาชาวชอง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออก

อพสธ. รำไพฯ ร่วมประชุมฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค

ที่อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมจัดเตรียมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2566 ร่วมกับศูนย์แม่ข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดนิทรรศการนำเสนอภูมิปัญญาชาวชอง ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ในการนำคลุ้ม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น มาประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็นเครื่องจักรสานที่นำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดทำมาตรฐานภายใต้ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทรัพยากรท้องถิ่นภาคตะวันออกจากโครงการวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2566

อพสธ. รำไพฯ ร่วมประชุมฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค