กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 66

21 Nov 2023

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงการกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2566 ว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนวันลอยกระทง ขั้นปฏิบัติการวันลอยกระทง และขั้นปฏิบัติการหลังวันลอยกระทง

กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 66

และขณะนี้ได้นำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามในประกาศ กทม.เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย ผู้เล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ตลอดจนผู้จัดงานเทศกาลลอยกระทง และประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ อาทิ ห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใด เพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่นั้น สถานที่จัดงานเทศกาลต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสอดส่องและเข้าทำการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดระยะเวลาการจัดงาน และจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณพื้นที่สำหรับลอยกระทง รวมถึงกำหนดเส้นทางเข้า-ออก เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่ เป็นต้น

นอกจากนั้น ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ อุปกรณ์กู้ภัยทั้งทางบก ทางน้ำ เรือท้องแบน และเรือสกู๊ตเตอร์ เพื่อดูแลความปลอดภัยและพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานเทศกาลลอยกระทงได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน 199 หรือ 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง