หาดทิพย์ 1 ใน 29 องค์กร ต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ Care the Bear มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

08 Nov 2023

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนรับ Climate Clock สัญลักษณ์ของเวลาที่เร่งรัดและเวลาที่หมดไป เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อโลกกับองค์กรพันธมิตร ในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce "ลด-เพื่อ-โลก" ซึ่งหาดทิพย์ เป็น 1 ใน 29 องค์กร (จากสมาชิกในโครงการ 699 องค์กร) ที่ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นองค์กรต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านโครงการ Care the Bear มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญ และไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 ของประเทศไทย โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน และเชิดชูองค์กรสมาชิก Climate Care Platform จำนวน 29 องค์กร ที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

หาดทิพย์ 1 ใน 29 องค์กร ต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ Care the Bear มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

สำหรับโครงการ Care the Bear เป็นโครงการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการจัดกิจกรรม การประชุมและอบรมสัมมนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)    ได้เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน สามารถลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการจัดกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามแนวทางของ Care the Bear ได้ทั้งสิ้น 106,331.58 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบกับการดูดซับคาร์บอนของต้นไม้ต่อปีถึง 11,815 ต้น

หาดทิพย์ 1 ใน 29 องค์กร ต้นแบบที่มีความจริงจัง มุ่งมั่นดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการ Care the Bear มาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม