ฉลามจิ๋ว มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กวาด 17 ทอง 10 เงิน 9 ทองแดง ครองแชมป์เจ้าสระ กีฬาสาธิตสามัคคี '46

12 Nov 2023

การแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 'ฉัททันต์เกมส์' โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม โชว์ฟอร์มคว้าชัย 17 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง พร้อมทุบสถิติท่ากบ ในรุ่นอายุ 10 - 11 ปี โดย ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา ทำได้ 36.19 วินาที พร้อมกับกวาดรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทหญิง ได้แก่ ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น 10-11 ปี ทำได้ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และทำลายสถิติ ท่ากบ 50 เมตร และนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทชาย ได้แก่ ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ นักกีฬายอดเยี่ยมรุ่น อายุ 10-11 ปี ทำได้ 5 เหรียญทองสรุปเหรีญรางวัล โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายประถม ในกีฬาว่ายน้ำ มีดังนี้

ฉลามจิ๋ว มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กวาด 17 ทอง 10 เงิน 9 ทองแดง ครองแชมป์เจ้าสระ กีฬาสาธิตสามัคคี '46

17 เหรียญทอง ได้แก่ 1-2. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง 2 ทอง จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร และ ท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 3-4. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ 2 ทอง จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย5. ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 6. ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง จากท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง 7. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา จากท่ากบ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปีหญิง - **ทำลายสถิติกีฬาสาธิตสามัคคี เวลา 36.19 วินาที**8. ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 9. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย 10. ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย11.ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น จาก่าฟรีสไตล์ 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปีหญิง 12. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 10-11 ปี- ด.ช.ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์- ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา- ด.ญ.ชัญญา พานเฟือง- ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล13. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 8-9 ปี- ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ - ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์- ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น - ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ14. ผลัดผสม 4x50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง- ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์- ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์- ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก- ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม15. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี - ด.ช. ธภัทร ศรีโสภาเจริญรัตน์ - ด.ญ.ชัญญา ฟานเฟือง- ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา- ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล16. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดผสมฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี - ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ - ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น- ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ- ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์17. การแข่งขันว่ายน้ำท่าผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง- ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโกง- ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์- ด.ญ.เบญญาภา กุลศิริเกษม- ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์

10 เหรียญเงิน ได้แก่ 1. ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 7 ปี ชาย2-3. ด.ญ.พรรณวรท อินทะนา 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ100 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 4-5. ด.ญ.เบญญาภา มั่นหมั่น 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และ 100 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี หญิง 6-7. ด.ช.กันตพล ธนาพรพูนพงษ์ 2 เหรียญเงิน จากท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร และกรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย8. ผลัดผสม 4x50 ม. medley(ผสมท่า) รุ่นอายุ 7 ปี- ด.ญ.ฐิติรัตน์ วิศวปัทมวรรณ- ด.ญ.ญดา เผือกนาโพธิ์- ด.ช.เรย์ ศรีประเสริฐสุข- ด.ช.ปธานิน เพ็ญพน9. ผลัดผสม 4x50 ม. รุ่นอายุ 10-11 ปี - ด.ช.พีราวิชญ์ งามอัครกุล- ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์- ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง- ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ10. ผลัดฟรีสไตล์ 4x50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย- ด.ช.ภูผา เผ่ามานะเจริญ - ด.ช.ธัชภาส แก้วปลั่ง- ด.ช.กฤชนัท จุลวัฒนพงษ์- ด.ช.นภัทร วงศ์พานิช

9 เหรียญทองแดง ได้แก่ 1. ด.ช.ภัทร ภิรมย์การ จาก่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี ชาย 2. ด.ญ.พราวพิชชา ตั้งจิตรเมตต์ จากท่ากรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง3-4. ด.ญ.ธีรยา ภู่น้อยศักดิ์ 2 ทองแดง จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง 5-6. ด.ญ.ณัฐปภัสร์ จุลวัฒนพงษ์ จากท่ากบ 50 เมตร และท่าเดี่ยวผสม 200 เมตร รุ่นอายุ 8-9 ปี หญิง 7-8. ด.ช.พีธราต์ สิริภัทร์โชติกุล จากท่ากบ 50 เมตร และฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี ชาย 9. ด.ญ.ปุณณภา สุขเวสโก จากท่าผีเสื้อ 50 เมตร รุ่นอายุ 10-11 ปี หญิง

ฉลามจิ๋ว มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กวาด 17 ทอง 10 เงิน 9 ทองแดง ครองแชมป์เจ้าสระ กีฬาสาธิตสามัคคี '46