บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ (PPP) คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A" ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12 Nov 2023

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A" ประจำปี 2566  จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย    ซึ่งรางวัล SET ESG  Ratings ดังกล่าว เป็นรางวัลการจัดอันดับที่มาจากผลการประเมินหุ้นยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดทำขึ้นจากการประเมินข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  ที่มีการนำแนวความคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ  รวมถึงมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ (PPP) คว้ารางวัล "หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ระดับ A" ประจำปี 2566 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings เป็นการสะท้อนถึงความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งนักลงทุนนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจพิจารณาและวิเคราะห์การลงทุนที่มีคุณภาพ