จังหวัดลำปางและมูลนิธิสะโตกช้างลำปาง มอบเงิน 1 ล้านบาทให้กับ ส.คช. เพื่อสนับสนุนก่อสร้างโรงช้างตกมัน

12 Nov 2023

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในนามจังหวัดลำปางร่วมกับมูลนิธิสะโตกช้าง มอบเงินจำนวน 1,000,000.- บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างโรงช้างตกมัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมกามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) และนายสัตวแพทย์ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ จังหวัดลำปางและมูลนิธิสะโตกช้างลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดลำปางและมูลนิธิสะโตกช้างลำปาง มอบเงิน 1 ล้านบาทให้กับ ส.คช. เพื่อสนับสนุนก่อสร้างโรงช้างตกมัน

จังหวัดลำปางและมูลนิธิสะโตกช้างลำปาง มอบเงิน 1 ล้านบาทให้กับ ส.คช. เพื่อสนับสนุนก่อสร้างโรงช้างตกมัน