ธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ คว้ามาตรฐาน ISO 56002 ยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมสู่ระดับโลก

08 May 2024

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับมอบใบรับรอง ระบบมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 แบบ Multi-site แห่งแรกในประเทศไทย จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (Management System Certification Institute - MASCI) สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ที่ยั่งยืน โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารธุรกิจอาหารสัตว์บก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรจาก ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายรับรองระบบ และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายหน่วยตรวจ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ คว้ามาตรฐาน ISO 56002 ยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมสู่ระดับโลก

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้นำระบบมาตรฐานการจัดการนวัตกรรม ISO 56002 พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โรงงานอาหารสัตว์บกบางนา กม.21 ของซีพีเอฟ เป็นหน่วยงานแห่งแรกของบริษัทเมื่อปี 2563 และในปีนี้ โรงงานอาหารสัตว์บก อีก 12 แห่ง ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดกรนวัตกรรม ISO 56002 แบบ Multi-site เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

"ความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากการวางระบบมาตรฐานที่ดี สามารถนำองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นมาต่อยอด ช่วยให้ธุรกิจ คู่ค้า และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทยเติบโต จนธุรกิจอาหารสัตว์ของซีพีเอฟเป็นที่ยอมรับในระดับสากล" นายเรวัติ กล่าว

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เป็นหนึ่งในค่านิยมของ CPF Way ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ จึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาโครงการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย สร้างขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดงาน Feed Innovation Week เป็นเวทีให้พนักงานนำเสนอผลงาน แบ่งปันความรู้ ส่งเสริมการคิดค้นและต่อยอดนวัตกรรมนำไปใช้ในการดำเนินงาน เช่น โครงการ Artificial Intelligence (AI) Prediction End Products Price Forecast ที่ใช้ระบบ AI พยากรณ์ความต้องการอาหารสัตว์ ช่วยให้บริษัทวางแผนและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คู่ค้าและเกษตรกร ผ่านงาน CPF The NeXt Tech Show รวบรวมนวัตกรรม AI IoT ส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาอาชีพ และเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ กล่าวชื่นชมซีพีเอฟในด้านการพัฒนาบุคลากร ที่สร้างสรรค์ผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วผู้บริโภค การได้รับรองมาตรฐานแบบ Multi-site แสดงให้เห็นศักยภาพ และขีดความสามารถของทั้ง 12 โรงงานในการจัดการกับนวัตกรรมให้มีความสม่ำเสมอ มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้การมีนวัตกรรมที่ดีประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนงาน จะช่วยผลักดันให้ซีพีเอฟสามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ธุรกิจอาหารสัตว์บกของซีพีเอฟ คว้ามาตรฐาน ISO 56002 ยกระดับระบบจัดการนวัตกรรมสู่ระดับโลก