SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ "เจ้าของธุรกิจออนไลน์" ยุคดิจิทัล

09 May 2024

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามร่วมกับ นางสาวปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการ และโฆษกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ไทย เพื่อร่วมกันสนับสนุนในการพัฒนานักศึกษาสู่ "เจ้าของธุรกิจออนไลน์" ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดงานยุคดิจิทัล ซึ่งมี ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทั้งสององค์กร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ "เจ้าของธุรกิจออนไลน์" ยุคดิจิทัล

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม   กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยศรีปทุม   เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ   โดยเฉพาะธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว   มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย   เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้   ทักษะ   และประสบการณ์   ในการประกอบธุรกิจออนไลน์   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

นางสาวปุญญามาลย์ สุบรรณ ณ อยุธยา กรรมการและโฆษกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย   กล่าวว่า สมาคมฯ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้   การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นใน 9 ด้าน เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น การอบรมสัมมนา ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ให้มีความทันสมัยและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับสมาคมฯ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลากรของสมาคมฯได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นัก

ศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และมีประสบการณ์จากการทำงานในสมาคมฯ ในรูปแบบ CWIE, สหกิจศึกษา และ/หรือ การฝึกงาน และส่งเสริม พัฒนา และยกระดับสมาชิกของสมาคมฯ ให้มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น ความร่วมมือกันในกิจกรรมการบริการวิชาการ การบริการชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือกันในกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สมาคมฯ และกิจกรรมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยและสมาคมฯ มีความเห็นพ้อง

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมสู่การเป็น "เจ้าของธุรกิจออนไลน์" ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

SPU จับมือ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย MOU มุ่งพัฒนาทักษะนักศึกษาสู่ "เจ้าของธุรกิจออนไลน์" ยุคดิจิทัล