ศศินทร์ขยายเครือข่าย Action Learning Lab ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีน

15 May 2024

รศ. ดร. ชัยพงษ์ พงษ์พานิช อาจารย์ประจำสาขา Strategy & Operations และผู้บริหารศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา และ รศ.ดร. กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ให้การต้อนรับ School of Management, Zhejiang University (ZJU-SOM) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำของจีน และเป็นหนึ่งในสถาบันที่เก่าแก่ที่สุด ในโอกาสร่วมมือและขยายเครือข่าย Action Learning Lab ภายใต้โครงการ Sasin-Zhejiang Thailand-China Lab เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยนิสิตนักศึกษา MBA และ Executive MBA จากทั้งสองสถาบันจะทำงานร่วมกันในโครงการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ โดยการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาทางธุรกิจเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนั้น ๆ ความร่วมมือนี้ยังถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานและวิธีการดำเนินธุรกิจของไทยและจีน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาในการทำงานในอนาคตต่อไป

ศศินทร์ขยายเครือข่าย Action Learning Lab ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของจีน