บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่ายป่าชายเลน Thailand Mangrove Alliance

03 May 2024

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) กับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านป่าชายเลนตามหลักการ 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บางจากฯ ร่วมภาคีเครือข่ายป่าชายเลน Thailand Mangrove Alliance

การลงนามความเข้าใจความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ทช. และภาคีเครือข่ายจะร่วมกันพัฒนากลไกต่าง ๆ ครอบคลุม การส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขและบริหารจัดการขยะทะเล สร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายป่าชายเลน สื่อสาร ผลิตองค์ความรู้ และประชาสัมพันธ์ สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้ดำเนินการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบางจากฯ และบริษัทบีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจาก เป็น 2 ใน 37 องค์กรภาคีเครือข่ายฯ ดังกล่าว