ผถห. ETC โหวตลงทุนโรงไฟฟ้าขยะฯ มูลค่ากว่า 18,200 ล้านบาท

02 May 2024

นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ "ETC" เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระโดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรายการได้มา เพื่อลงทุนโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 10 โครงการ กับ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าการลงทุน 15,000 ล้านบาท และอนุมัติเข้าลงทุน ในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นใน SIP ร่วมกับ WTX และ GWTE ในสัดส่วนร้อยละ 33 ของมูลค่าการลงทุน 3,200 ล้านบาท

ผถห. ETC โหวตลงทุนโรงไฟฟ้าขยะฯ มูลค่ากว่า 18,200 ล้านบาท

อีกทั้งได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย ในราคา เสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ ผู้ลงทุน แบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน ในการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สำหรับแผนการลงทุนโครงการในอนาคต

พร้อมทั้งยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 1,500,000 หน่วย และที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 220 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 110 ล้านบาท โดยได้ขยายระยะเวลาขายไปจนถึงวันที่บริษัทฯ จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือวันสุดท้ายที่กฎหมายกำหนดให้จัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568