กลุ่ม KTIS คว้า 3 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นและอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2566

25 Apr 2024

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เป็นผู้แทนกลุ่ม KTIS เข้ารับรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ ในกลุ่ม KTIS ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ และรางวัลอ้อยรักษ์โลก

กลุ่ม KTIS คว้า 3 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่นและอ้อยรักษ์โลก ประจำปี 2566

ทั้งนี้ การจัดงานมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านรางวัลที่กำหนด เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกลุ่ม KTIS ตระหนักถึงความสำคัญและยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพโรงงานและน้ำตาลทราย รวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ