อ.อ.ป. ให้บริการ 'รับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ' หวัง 'สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจไทย' ยั่งยืน

24 Apr 2024

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลด ดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมุ่งหวังให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจตามนโยบาบรัฐบาลภายในปี 2580 นอกจากนี้ อ.อ.ป. ได้นำร่องเริ่มดำเนินการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจผ่านโครงการบริการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ของเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อบริการประชาชนให้มีเนื้อไม้ไว้ใช้สอยในครัวเรือน ตลอดจนสร้างรายได้จากการจำหน่ายไม้เศรษฐกิจที่ปลูกขึ้นมา

อ.อ.ป. ให้บริการ 'รับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ' หวัง 'สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจไทย' ยั่งยืน

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชน และเกษตรกร ได้ให้ความสนใจและติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบริการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ที่ครอบครองที่ดินตามกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน, ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อครองชีพ ที่มีหนังสือราชการรับรองว่าได้มีการครอบครองและเข้าทำกินในที่ดิน, ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติให้บุคคลเข้าทำการปลูกป่าในเขตปรับปรุงป่าสงวน, ที่ดินราชพัสดุที่มีหลักฐานการเช่า, ที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ, ที่ดินของรัฐที่รัฐบาลจัดสรรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และที่ดินประเภทอื่นๆ โดยต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบัน อ.อ.ป. มีหน่วยงานภาคอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสามารถเป็นผู้ให้บริการรับจ้างปลูกป่าได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนของขั้นตอนการบริการผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ (ส.วส.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น เมื่อได้รับข้อมูลแล้วจะส่งเรื่องต่อไปที่ ออป.ภาค ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินพื้นที่ หากสามารถดำเนินการปลูกได้ ออป.ภาค จะร่วมวางแผนและกำหนดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน หรือประชาชน มีความสนใจที่จะรับบริการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ จาก อ.อ.ป. สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 3243 ต่อ 1619 (สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ), 2902 (ออป.เหนือบน), 3210 (ออป.เหนือล่าง), 4902 (ออป.กลาง), 6902 (ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ) และ 7211 (ออป.ใต้) หรือช่องทางออนไลน์ www.fio.co.th / Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป. ให้บริการ 'รับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจ' หวัง 'สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจไทย' ยั่งยืน