ฟอร์ติเน็ตผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ สร้างกำลังพลมืออาชีพด้านไซเบอร์เต็มรูปแบบ

24 Apr 2024

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนการผสานรวมของระบบเน็ตเวิร์กกิ้งและซีเคียวริตี้ ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดหลักสูตรไซเบอร์ซีเคียวริตี้รองรับปริญญาตรี-โท-เอก พร้อมวางตัวเป็นศูนย์กลางการเรียน-การสอน และการฝึกอบรมทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปในองค์กรรัฐ-เอกชนในพื้นที่ภาคเหนือด้วยพื้นที่การศึกษาใน 6 จังหวัด พร้อมเป้าหมายพัฒนาทักษะไซเบอร์นักศึกษาให้เป็นผู้นำในตลาดแรงงานด้านการดูแลความปลอดภัยบนไซเบอร์

ฟอร์ติเน็ตผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ สร้างกำลังพลมืออาชีพด้านไซเบอร์เต็มรูปแบบ

ภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า จากการที่ความเสี่ยงบนไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  รายงานล่าสุดจาก ISC2 องค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งทำงานร่วมกับฟอร์ติเน็ตในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ระบุว่าความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั่วโลกขยับขึ้นมาที่ 4 ล้านคนโดยดูจากตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยสิ่งที่ยากการหาบุคลากรคือการหาผู้สมัครที่มีทั้งคุณสมบัติและมีความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม

"เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ฟอร์ติเน็ตพร้อมส่งมอบหลักสูตรการอบรมนานาชาติของฟอร์ติเน็ตให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตร Network Security Expert (NSE) จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการเรียน-การสอนด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ และการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ของภาคเหนือด้านการฝึกอบรมบุคลากรทั่วไปให้มีความรู้พื้นฐาน หรือ Reskill/Upskill ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อผลิตผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป" ภัคธภา กล่าว

ในฐานะผู้นำด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ ฟอร์ติเน็ตสถาบันอบรม Fortinet Training Institute ที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรและให้การอบรมด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม หลักสูตร NSE ของฟอร์ติเน็ตได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนในระดับมืออาชีพอย่างแท้จริง ตัวหลักสูตรครอบคลุมการป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ การตรวจจับความเสี่ยง เน้นการเรียนรู้แบบ Hand-on ลงมือปฏิบัติจริงร่วมกับอุปกรณ์ของฟอร์ติเน็ต โดยเนื้อหามีการอัปเดต ให้ทันต่อภัยคุกคามใหม่ๆ ตลอดเวลา

ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและฟอร์ติเน็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานเทคโนโลยีความปลอดภัยเข้ากับหลักสูตรปริญญาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกเหนือจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังเตรียมพร้อมสร้างการเรียนรู้ การวิจัย และพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เฉพาะเจาะจงในแบบ None Degree เพื่อการ Reskill/Upskill ให้กับกลุ่มเป้าหมายหมายที่เป็นเยาวชน นักศึกษา คณาจารย์ พนักงาน และพนักงานของบริษัทที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลาง หรือ Hub ของภาคเหนือในด้านการเรียน-การสอน และการฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ให้กับทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ด้วยพื้นที่การศึกษา 6 แห่งที่กระจายอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ตาก น่าน พิษณุโลก ทางมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้ และการฝึกอบรมให้กับ Cyber Junior ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมที่มีความสนใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดสู่ระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มองค์กรรัฐ-เอกชนที่ต้องการการ Reskill/Upskill กลุ่มนักศึกษาในระดับปวส. - ปริญญาตรี ที่ต้องการใบรับรอง (Certificate) นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ต้องการความรู้ในระดับผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) หรือเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านไซเบอร์ (Consult)" ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวางแผนที่จะผลิตบุคลาการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในจำนวนมากกว่า 10,000 คนในระยะเวลา 3 ปี

ฟอร์ติเน็ตผนึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมเป็นศูนย์กลางภาคเหนือ สร้างกำลังพลมืออาชีพด้านไซเบอร์เต็มรูปแบบ