กทม. กำชับผู้ค้าเก็บอุปกรณ์การค้าทุกครั้งหลังเลิกทำการค้า

24 Apr 2024

นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ (สนท.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีข้อวิจารณ์ผู้ค้าย่านเพลินจิตวางอุปกรณ์การค้าทิ้งไว้บนพื้นที่สาธารณะว่า ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม การทำการค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศอนุญาตให้ดำเนินการได้ โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจรและโดยประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 ม.ค. 63 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ก.พ. 64 การทำการค้าในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจะต้องเก็บอุปกรณ์ทำการค้าทุกครั้งหลังเลิกทำการค้า ปัจจุบันมีจำนวน 86 จุด และในพื้นที่ทำการค้านอกจุดจะต้องดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยในระหว่างการบังคับการให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาบังคับใช้โดยอนุโลม

กทม. กำชับผู้ค้าเก็บอุปกรณ์การค้าทุกครั้งหลังเลิกทำการค้า

ส่วนบริเวณย่านเพลินจิต เป็นพื้นที่นอกจุดผ่อนผัน ซึ่ง สนท. ได้ประสานและตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวันแล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และได้บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว ปัจจุบัน สนท. ได้ปรับปรุงร่างประกาศ กทม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขาย หรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะมาบังคับใช้ โดยอยู่ระหว่างการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามบังคับใช้ ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกาศอนุญาตให้ทำการค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของบ้านเมืองต่อไป

กทม. กำชับผู้ค้าเก็บอุปกรณ์การค้าทุกครั้งหลังเลิกทำการค้า
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit