SPUIC ม.ศรีปทุม จับมือ Lufthansa Services Thailand MOU มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่อนาคตที่ยั่งยืนในวงการการบิน

23 Apr 2024

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณ Moritz Matthias Ekkehard Merkle กรรมการผู้จัดการ บริษัท Lufthansa Services Thailand Ltd. บริษัทสายการบินในกลุ่ม Lufthansa German Airlines สายการบินยักษ์ใหญ่อันดับ 2 ของโลก และมี ดร.เกรียงไกร พุคยาภรณ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย คุณสุภนาถ วัฒนากมลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท Lufthansa Services Thailand ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในการร่วมกันส่งเสริมการฝึกอบรม การวิจัย และด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ก้าวต่อไปด้วยกันอย่างยั่งยืนในวงการการบิน ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

SPUIC ม.ศรีปทุม จับมือ Lufthansa Services Thailand MOU มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่อนาคตที่ยั่งยืนในวงการการบิน

สำหรับการลงนาม MOU ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นความร่วมมือในการฝึกอบรม ที่ Lufthansa Services Thailand จะมอบโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้าฝึกงาน อบรม และเรียนรู้ทักษะการทำงานจริงในสายการบิน ตลอดจนร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ สนับสนุนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมทางวิชาการ และเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Lufthansa Services Thailand มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

ความร่วมมือครั้งนี้   คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC)   เป็นอย่างมาก   โดยนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการฝึกฝนทักษะ   เรียนรู้ประสบการณ์จริง   และมีความพร้อมในการประกอบอาชีพในวงการการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม และสร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

SPUIC ม.ศรีปทุม จับมือ Lufthansa Services Thailand MOU มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่อนาคตที่ยั่งยืนในวงการการบิน