การประชุมเตรียมงาน10 รอบ นักษัตรพระราชสมภพ

26 Apr 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมเตรียมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เนื่องในโอกาส 10 รอบ นักษัตรพระราชสมภพและ 1 ศตวรรษสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

การประชุมเตรียมงาน10 รอบ นักษัตรพระราชสมภพ

ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบ ดีด้านกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมการประชุมแนวทางการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครั้งที่ 2/2567 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ประธานในการประชุม

พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล กรรมการมูลนิธิประชาธิปก - รำไพพรรณี รองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี , ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิราชสุดา, นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานเฉลิมพระเกียรติ จากสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี , นางวรรณฤดี วงศ์เจริญ ผู้แทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , นายเจษฎา ชำนาญป่า ผู้แทนเลขาธิการวุฒิสภา , อาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม, นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้แทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้ มีการกำหนดกรอบเวลาในช่วงงานเทิดพระเกียรติ 120 ปี พระราชสมภพ คือระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2568 โดยให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมตามแต่ละช่วงเวลาตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติช่วงเฉลิมฉลอง 100 ปี การสถาปนาสมเด็จพระราชินีในปี พ.ศ. 2569 อีกด้วย

การประชุมเตรียมงาน10 รอบ นักษัตรพระราชสมภพ