กทม. ขออนุญาต กทพ. ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนแยกพงษ์พระรามเป็นสวนหย่อม

29 Apr 2024

นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวกรณีประชาชนเสนอแนะปรับปรุงพื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนวัดดวงแข ใกล้หัวลำโพง เป็นสวนหย่อม และสถานที่ออกกำลังกายว่า พื้นที่ใต้ทางด่วนวัดดวงแข ใกล้หัวลำโพง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริเวณใกล้เคียงใต้ทางด่วนวัดดวงแขดังกล่าว มีลานกีฬา เพื่อให้บริการประชาชนอยู่แล้ว จำนวน 2 แห่ง คือ ลานกีฬาทองพูนและลานกีฬาจารุเมือง อีกทั้ง กทม. อยู่ระหว่างการขออนุญาตปรับปรุงเป็นสวนหย่อมบริเวณแยกพงษ์พระราม ซึ่งหากจะพัฒนา หรือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วน จำเป็นต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จาก กทพ. ก่อน อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตฯ ได้ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

กทม. ขออนุญาต กทพ. ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนแยกพงษ์พระรามเป็นสวนหย่อม

กทม. ขออนุญาต กทพ. ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนแยกพงษ์พระรามเป็นสวนหย่อม