ม.รำไพฯ เปิดบ้านการเงิน รับคณะดูงานจากนครราชสีมา

22 Apr 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยกลุ่มงานการเงิน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้าศึกษาดูงานในส่วนงานการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ม.รำไพฯ เปิดบ้านการเงิน รับคณะดูงานจากนครราชสีมา

ที่ห้องประชุมลานสน ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสีมา พร้อมคณะทำงานจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ในการเข้าศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทางด้านระบบงบประมาณการเงิน ระบบบัญชี ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ , การประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยภายหลังจากการศึกษาดูงานเสร็จสิ้นแล้ว คณะดูงานจากกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เยี่ยมชมร้านขายสินค้ากิจการเพื่อสังคมสวนบ้านแก้ว และเยี่ยมชมพระตำหนักเทาอีกด้วย