กทม. แจงปรับสเปกงานเดินระบบ-บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นข้อเสนอมากราย

11 Jun 2024

นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กทม. กล่าวกรณีมีข้อสังเกตการปรับปรุงเงื่อนไขประกวดราคาโครงการเดินระบบและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ กทม. เอื้อประโยชน์เอกชนว่า สสล. ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่เดือน ก.ย. ๖๖ โดยได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการเชิญชวนและการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๗ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอราคาและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ ราย

กทม. แจงปรับสเปกงานเดินระบบ-บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เปิดโอกาสให้มีผู้ยื่นข้อเสนอมากราย

ผลการพิจารณาปรากฏว่า บริษัทที่ ๑ ยื่นเอกสารรายชื่อ คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๖ ข้อ ๔.๑๑ และข้อ ๑๒.๒ งานด้านการบำรุงรักษาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร บริษัทที่ ๒ ยื่นเอกสารรายชื่อ คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๖ ข้อ ๔.๑๑ และข้อ ๑๒.๒ งานด้านการบำรุงรักษาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร

บริษัทที่ ๓ ยื่นเอกสารรายชื่อ คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ตามขอบเขตของงานข้อ ๓.๑๖ ข้อ ๔.๑๑ และข้อ ๑๒.๒ งานด้านการบำรุงรักษาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร และไม่นำส่งต้นฉบับเอกสารหลักประกันการเสนอราคามาให้กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกต้องภายในกำหนด และ บริษัทที่ ๔ ยื่นเอกสารรายชื่อ คุณวุฒิ และประวัติการทำงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เข้าร่วมดำเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและประสบการณ์ไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ตามขอบเขตของงาน ข้อ ๓.๑๔ ข้อ ๓.๑๖ ข้อ ๔.๑๑ และข้อ ๑๒.๒ งานด้านการบำรุงรักษาระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร สสล. จึงยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง ๔ ราย ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก

อย่างไรก็ตาม สสล. ได้ดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ครั้งที่ ๒ โดยประกาศร่างขอบเขตของงานฯ เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์จากประชาชนและผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ พ.ค. 67 ปรากฏว่า มีผู้สนใจเข้ามาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงานฯ จำนวน ๑ ราย ซึ่ง สสล. พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่กีดกันทางการค้า และเปิดโอกาสให้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอได้มากราย และไม่ส่งผลต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง จึงได้ปรับลดมูลค่าผลงานจาก ๕ ล้านบาท เป็น ๓.๕ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ กทม. และความคุ้มค่าของงบประมาณ ตลอดจนประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศของ กทม. ได้ทันก่อนเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit