NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียน โรงเรียนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา

14 Jun 2024

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) - NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ต้อนรับเปิดภาคเรียนใหม่ มอบกระดาษพิมพ์เขียน สำหรับจัดทำแบบฝึกหัด ใบงานให้แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจำนวน 15 แห่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษาต่อไป

NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียน โรงเรียนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จ.ฉะเชิงเทรา