เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ออกค่ายจิตอาสา "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน

17 Jun 2024

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลทากาศเหนือ โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน ในการจัดกิจกรรมโครงการ "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น" ณ ชุมชนบ้านผาด่าน และโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทางห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๑ ชั่วโมง เป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ มีประชากรทั้งหมด ๕๒๑ คน จำนวน ๑๖๘ ครัวเรือน และโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓๔ คน เพื่อนำความรู้ พลังความร่วมมือและจิตอาสาของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ร่วมทำความดีพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในถิ่นฐานบ้านเกิด และเป็นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ในปี 2567 โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้าน ผาด่าน และสื่อการเรียนรู้ที่จำเป็น เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน

เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ออกค่ายจิตอาสา "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน

โดยตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ได้มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังนี้

  1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน
  2. กิจกรรมพัฒนาพื้นที่โรงเรียน (ทาสีและทำความสะอาด) บริเวณอาคารเรียน, บริเวณลานเคารพธงชาติ, แปลงเกษตรบริเวณโรงอาหาร และสนามเด็กเล่น
  3. กิจกรรมพัฒนาแปลงเกษตร โดยปลูกพืชผักสวนครัว ที่สามารถใช้บริโภคในโรงเรียนได้
  4. การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ในชุมชน เช่น พัฒนาพื้นที่สะพานข้ามลำธารหมู่บ้าน (ทาสีพื้นที่สะพาน) และการสร้างฝายชะลอน้ำ
  5. กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน มอบของใช้จำเป็น เช่น อาหาร น้ำดื่ม และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
  6. กิจกรรมจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติฯ และสื่อการเรียนการสอน
  7. กิจกรรมรอบกองไฟ สรุปผลการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สะท้อนปัญหา และข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
  8. กิจกรรมทำบุญ ถวายน้ำ เทียนไข และอาหารสำเร็จรูป ให้กับวัดผาด่าน จังหวัดลำพูน
  9. กิจกรรมทำความสะอาด โรงครัว อาคารเรียน ห้องน้ำ และพื้นที่ภายในโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านผาด่าน

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การดำเนินโครงการ "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน" สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ นับเป็นโครงการนำร่องโครงการแรก ที่มีการจัดขึ้นโดยการบริหารงานของกลุ่มเครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทานฯ  ม.ท.ศ. และเป็นโครงการที่ได้สร้างความตระหนักรู้ สร้างจิตสำนึกถึงการเป็นผู้ให้ ตามปณิธานของนักเรียนทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ที่มุ่งจะ "ตอบแทนแผ่นดิน ตราบสิ้นลมหายใจ" 

เครือข่ายศิษย์เก่านักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ออกค่ายจิตอาสา "ดอกผลต้นกล้า จิตอาสาคืนถิ่น บ้านผาด่าน