ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุน ๑ ล้านบาท โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗

05 Jun 2024

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ เข้ารับโล่ขอบคุณ จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะองค์กรเอกชนที่ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะกรรมการการจัดงานแพทย์อาสาฯ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ คณะนักศึกษาหลักสูตร ปธพ. Executive:ปธพ.X, ปธพ.๑-๑๐, ปนพ.๑ เพื่อนำคณะแพทย์อาสาผู้เชี่ยวชาญกว่า ๒๐๐ คน จากมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ให้บริการตรวจรักษา ผ่าตัด โดยเฉพาะช่วยเหลือด้านการรักษาโรคเฉพาะทางที่ยากและซับซ้อน ให้กับผู้ป่วยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓๐ คลินิก แบ่งเป็นคลินิกตรวจโรคเฉพาะทาง ๒๕ คลินิก และคลินิกให้ความรู้ ๕ คลินิก ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบเงินสนับสนุน ๑ ล้านบาท โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๗