DEXON ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 เน้นย้ำ "#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว" "Stop The lies"

05 Jun 2024

DEXON ได้ให้ความสำคัญต่อวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) เนื่องด้วย องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของผู้สูบและคนใกล้ชิด และในปีนี้ 2567  องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า " #บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว" "Stop The lies" (Protecting children from tobacco industry interference) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า และอันตรายสารพิษต่าง ๆ ที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้า และประชาชนเกิดความตระหนักถึงอันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและรู้เท่าทันกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบ DEXON มีความห่วงใยเรื่องสุขภาพของพนักงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะผู้สูบหน้าใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมทั้งเดินหน้ารณรงค์การลด ละ เลิกบุหรี่กับพนักงาน เนื่องจากบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคต่างๆอีกทั้งได้มีนโยบายการควบคุมการสูบบุหรี่ในพื้นที่บริษัท รวมถึงการเพิ่มมาตรการการบริหารจัดการเวลาในการพักสูบบุหรี่ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่สูบบุหรี่ของบริษัทให้เข้มงวดมากขึ้น

DEXON ร่วมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2567 เน้นย้ำ "#บุหรี่ไฟฟ้า : หยุดโกหกได้แล้ว" "Stop The lies"

ดร.มัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า " DEXON ให้ความสำคัญ และสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ภัยจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงสิ่งเสพติดในทุกประเภท และลดมลพิษในพื้นที่ทำงาน ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้จากโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา บูธให้ความรู้การเลิกบุหรี่ด้วยลูกอม และยาดมจากบริษัท เก้าภูมิ ตะวัน กรุ๊ป ( Tinn Herb Candy)  กิจกรรมคำมั่นสัญญาที่ทุกคนมาร่วมใจกันเพื่อเลิกบุหรี่ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เอกสารความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ และคำแนะนำในการเลิกบุหรี่แก่พนักงาน เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พนักงานจะได้รับความรู้มากมายจากงานนี้ และDEXON ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลพนักงานของเราให้มีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการลด ละ เลิกบุหรี่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีความตั้งใจจะเลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนที่เรารัก"