มหัศจรรย์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.2 กรมพัฒนาที่ดิน ย่อยสลายตอซัง ลดต้นทุนเพิ่มธาตุอาหาร เตรียมดินก่อนปลูกฤดูทำนา

04 Jun 2024

กรมพัฒนาที่ดิน แนะเกษตรกรชาวนาทำน้ำหมักชีวภาพใช้ในนาข้าว ฟื้นฟูพลังดินด้วยวิถีธรรมชาติจากการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.2 ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว เพื่อลดต้นทุน เพิ่มธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตข้าวเพิ่มปริมาณและได้คุณภาพ

มหัศจรรย์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.2 กรมพัฒนาที่ดิน ย่อยสลายตอซัง ลดต้นทุนเพิ่มธาตุอาหาร เตรียมดินก่อนปลูกฤดูทำนา

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและรักษาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตที่ดี มีต้นทุนที่ต่ำ และเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์แก่ทรัพยากรดินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม กรมฯ จึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาการทำนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 เพื่อใช้ย่อยสลายฟางในการไถกลบตอซังแทนการเผา ซึ่งสามารถทำได้โดย พื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่เขตเกษตรน้ำฝนปล่อยน้ำเข้านา โดยให้ระดับน้ำพอท่วมฟาง หลังจากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ เจือจางกับน้ำ 100 ลิตร ราดลงในแปลงข้าวเพื่อช่วยให้ตอซังข้าวย่อยสลายได้ง่าย หมักไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วจึงปั่นดินนาทำเทือกเพื่อเตรียมเพาะปลูกข้าวครั้งใหม่ต่อไป นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ลดการใช้ปุ๋ยในการเพาะปลูกข้าว โดยใช้แช่เมล็ดพันธุ์ อัตราน้ำหมักชีวภาพ 20 มิลลิลิตร/ น้ำ 20 ลิตร/ เมล็ดพันธุ์ 20 กิโลกรัม แช่เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แล้วนำขึ้นพักไว้ 1 วัน จึงนำไปปลูกจะช่วยให้กล้าแข็งแรงและเกิดรากมาก จากนั้นช่วงเตรียมดิน นำน้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตร/ไร่ ฉีดพ่นหรือรดลงดินระหว่างเตรียมดิน หรือก่อนไถกลบตอซังข้าว และในช่วงการเจริญเติบโต เมื่อข้าวอายุ 30, 50 และ 60 วัน ใช้น้ำหมักชีวภาพ 5 ลิตร/ไร่ เทลงไปในนาข้าว เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าว เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้

โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดเตรียมสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพที่มีฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด ด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพถึง 5 สายพันธุ์ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารอินทรีย์ช่วยย่อยสลายวัสดุพืชและสัตว์ได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งทำได้ง่ายมีส่วนผสม ได้แก่ ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กิโลกรัม ผลไม้ 10 กิโลกรัม กากน้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 30 ลิตร หรือท่วมวัสดุหมัก โดยมีสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ช่วยย่อยจนได้มาเป็นน้ำหมักชีวภาพ ปรับปรุงดินและเสริมการเจริญเติบโตของข้าวสำหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลที่จะถึงนี้

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน และขอรับผลิตภัณฑ์สารเร่งซุปเปอร์ พด. ต่าง ๆ ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน หรือ โทร. 1760

มหัศจรรย์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.2 กรมพัฒนาที่ดิน ย่อยสลายตอซัง ลดต้นทุนเพิ่มธาตุอาหาร เตรียมดินก่อนปลูกฤดูทำนา