"บัญชี SPU พลิกโฉม! อบรมเชิงลึก 'การใช้ AI กับการเรียนการสอนและทำงาน' เสริมทักษะคณาจารย์ สู่ยุคดิจิทัล"

04 Jun 2024

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สู่ยุคดิจิทัล จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ "การใช้ AI กับการเรียนการสอนและทำงาน" (Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT, Perplexity, Gamma, Claude, D-ID Studio) โดยภายในงาน  ได้รับเกียรติจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และแชร์เทคนิคการใช้ AI  หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  Microsoft Copilot, Google Gemini, ChatGPT, Perplexity, Gamma, Claude, D-ID Studio   ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทำงานในสายบัญชีและธุรกิจ ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

"บัญชี SPU พลิกโฉม! อบรมเชิงลึก 'การใช้ AI กับการเรียนการสอนและทำงาน' เสริมทักษะคณาจารย์ สู่ยุคดิจิทัล"

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี เปิดเผยว่า  โครงการอบรมในครั้งนี้ มุ่งหวังพัฒนาทักษะคณาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  และสามารถนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่มุ่งพัฒนาสู่มหาวิทยาลัย AI และในปีการศึกษา 2567 นี้ นักศึกษาคณะบัญชี จะได้เรียนรู้และรู้จักการใช้ AI กับงานบัญชีและธุรกิจด้วย

ทั้งนี้  คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม  ต่างได้รับความรู้และประสบการณ์อันมีค่า   พร้อมนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักศึกษาคณะบัญชี ได้เรียนรู้และรู้จักการใช้ AI  กับงานบัญชีและธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมีแผนที่จะจัดอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้ออื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในยุคดิจิทัล

"บัญชี SPU พลิกโฉม! อบรมเชิงลึก 'การใช้ AI กับการเรียนการสอนและทำงาน' เสริมทักษะคณาจารย์ สู่ยุคดิจิทัล"