MAIR SWU : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

27 May 2024

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

MAIR SWU : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำแนวคิดและทฤษฎีในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาปรับใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์ปรากฏการณ์อย่างเป็นระบบและรอบด้านรวมถึงให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ และปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศ และ/หรือองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศโดยไม่เพียงแต่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้าน แต่ยังมีความสามารถในการทำงานเชิงรุกด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เพื่อนำไปสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกอันจะเป็นส่วนหนึ่งของการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและภราดรภาพของโลกในศตวรรษที่ 21โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทำหน้าที่ในการบริหารและวิชาการ รวมทั้งการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร

คลายข้อสงสัย! เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนอะไรบ้าง?

อยากรู้ว่าเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วจะได้อะไร? จำเป็นต้องเก่งภาษาไหม? หลักสูตร MAIR SWU รุ่นที่ 3 ตอบโจทย์ไหม? มาหาคำตอบกัน

เรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนอะไรบ้าง?

วิเคราะห์การดำเนินนโยบายต่างประเทศ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศ

- การเมืองระหว่างประเทศ: เข้าใจระบบการเมืองโลก องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์มหาอำนาจ

- เศรษฐกิจระหว่างประเทศ: เจาะลึกระบบเศรษฐกิจโลก การค้า การลงทุน

- กฎหมายระหว่างประเทศ: รู้เท่าทันกฎที่ใช้บังคับบนเวทีโลก

- ความมั่นคงระหว่างประเทศ: วิเคราะห์ภัยคุกคาม สงคราม การก่อการร้าย

- ประวัติศาสตร์การทูต: เรียนรู้เหตุการณ์สำคัญที่หล่อหลอมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

เรียนการทูตหรือเปล่า?

การทูต เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นภาพรวมที่กว้างกว่า

ต้องเก่งภาษาไหม?

ภาษา สำคัญมาก! เพราะว่า:

  • ใช้สื่อสารในโลกการทูต
  • เอกสารสำคัญมักเป็นภาษาอังกฤษ
  • มีโอกาสเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น จีน ฝรั่งเศส

มาต่อยอดความรู้และทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับหลักสูตร MAIR SWU รุ่นที่ 3

ทำไมต้องเลือก MAIR SWU?

  • เนื้อหาวิชาทันสมัย: สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน
  • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ: มีประสบการณ์จริง
  • มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
  • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ พร้อมหลักสูตร Hybrid ผสมผสานทั้งการเรียนแบบ Online และ Onsite
  • ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์: เน้นการค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ: สามารถเลือกแผน ก หรือแผน ข

MAIR SWU เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 3

หลักสูตรทันสมัย มุมมองหลากหลาย พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัล

ค่าธรรมเนียม:

ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท

ตลอดหลักสูตรเพียง 160,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.089-0997788

Line: @mairswu

IG: mair.swu

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม:

https://shorturl.asia/F345Q

สมัครได้ที่: https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

"รัฐศาสตร์การทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสร้างสรรค์บัณฑิตสู่การธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ

และภราดรภาพของโลกในศตวรรษที่ 21"

MAIR SWU : หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ