ซีพีเอฟ-คอนเน็กซ์ อีดี ร่วมมอบโอกาสให้น้องๆ "รร.บ้านพิชิตคเชนทร์" หนุนผลสัมฤทธิ์การเรียน

21 May 2024

ความคาดหวังพัฒนา "ห้องเรียน" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และคุณครูมีสื่อการสอนที่ใช้ในกิจกรรมสำหรับการเรียนรู้เชิงรุก เป็นเป้าหมายหลักที่ "โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์" อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา คิด "โครงการห้องเรียนคุณภาพเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)" โดยได้รับการสนับสนุนงบจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ในปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา จากการที่ รร. เป็น 1 ใน 302 โรงเรียน ในความดูแลของซีพีเอฟ ภายใต้โครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED

ซีพีเอฟ-คอนเน็กซ์ อีดี ร่วมมอบโอกาสให้น้องๆ "รร.บ้านพิชิตคเชนทร์" หนุนผลสัมฤทธิ์การเรียน

รร.บ้านพิชิตคเชนทร์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จำนวนนักเรียน 340 คน ครูและบุคลากร 21 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนายอำนาจ บรรจงรอด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่โรงเรียนจะได้รับการสนับสนุบงบจากซีพีเอฟ โรงเรียนมีข้อจำกัด อาทิ คุณครูขาดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) งบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้มีจำกัด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจึงได้นำงบที่ได้รับจากซีพีเอฟ ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์ อีดี จัดซื้อสื่อและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เช่น นักเรียนชั้น ป.1 จัดให้มีกิจกรรมเกมบัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้นักเรียนได้รู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น ฝึกพูดและสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบัตรคำ ชั้น ป.4- 6 Dictionary พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - ไทย สามารถใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของคำศัพท์ได้ด้วยตนเอง ใช้พจนานุกรมในการตรวจสอบการออกเสียงให้ถูกต้อง ได้ฝึกทักษะการพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ จากการใช้พจนานุกรม สื่อโมเดลเรขาคณิตสามมิติ ทำให้นักเรียนรู้จักชนิดของรู ปทรงเรขาคณิตสามมิติ พร้อมทั้งรูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ เป็นต้น

น.ส.กมลชนก สุกแสง คุณครู รร.บ้านพิชิตคเชนทร์ รับผิดชอบโครงการ Active Learning กล่าวว่า สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ที่โรงเรียนนำมาใช้ ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึ้น ตรงกับความต้องการตามแผนการดำเนินงานในโครงการห้องเรียนคุณภาพที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เปิดเทอมใหม่แล้ว น้องๆรร.บ้านพิชิตคเชนทร์ มาถึงโรงเรียนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส หลายคนรีบตรงดิ่งมาที่ห้องเรียนของตัวเอง สนุกสนานกับการเรียนที่มีสื่อและอุปกรณ์ประกอบ

ด.ญ.วรัญญา ดึงกระโทก นร.ชั้นป. 4 เล่าว่า มีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ที่ห้องเรียนคุณครูมีเกมสนุกๆ ให้เล่นในวิชาภาษาไทย ด้าน ด.ช. ณภัทร อินทร์กิ่ง นร.ชั้น ป. 5 บอกว่า ที่ห้องเรียนมีสื่อการสอนที่คุณครูเตรียมไว้ให้อย่างน่าสนใจ มีเกมที่เล่นแล้วได้รับความรู้และยังสนุกสนาน เช่น เกมบิงโกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ขณะที่ พี่ๆ นร.ชั้นป. 6 ด.ญ.กนกรัตน์ ตองติดรัมย์ เล่าประสบการณ์ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในโครงการ Active Learning ทำให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ จากสื่อและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความสนุกสนานในการเรียน และมีความสุขที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน

วันนี้ .... รร.บ้านพิชิตคเชนทร์ บรรลุเป้าหมายพัฒนา"ห้องเรียน" ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบของ Active Learning เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับโอกาสดีๆ จากการเข้าร่วมโครงการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย สู่รากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ซีพีเอฟ-คอนเน็กซ์ อีดี ร่วมมอบโอกาสให้น้องๆ "รร.บ้านพิชิตคเชนทร์" หนุนผลสัมฤทธิ์การเรียน