PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ"

23 May 2024

PDPC หรือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ" ตะโกนให้โลกรู้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญแค่ไหน เปิดโอกาสนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายได้มาพัฒนาศักยภาพและยกระดับทักษะการเรียนรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ให้ตระหนักถึงความสำคัญกฎหมายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ"

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า กลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะ Gen Z ถือเป็นกลุ่มที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในปริมาณที่สูงมาก ทั้งแง่ของเวลาการใช้งานเฉลี่ยหรือการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลที่มีความหลากหลาย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญอย่างมากที่เยาวชนไทยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องข้อมูลของตนเอง หรือระวังการละเมิดข้อมูลของผู้อื่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้กำหนดแนวทางและมาตรการทำงานไปยัง PDPC ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย รวมถึงบุคคลทั่วไป เพื่อต่อยอดสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้งานอย่างถูกต้องและครอบคลุมในทุกภาคส่วน

ด้าน ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เผยว่า PDPC มีแนวทางดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งนอกเหนือจากพันธกิจให้คำปรึกษาหรือให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว PDPC ยังให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและยกระดับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีมาตรฐานสากล

"ในปีนี้ PDPC ได้ร่วมกับ 'ธนาคารกรุงไทย' ในการจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระดับอุดมศึกษา หรือกิจกรรม "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ' เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) พร้อมช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพและแนวคิดในการประยุกต์ใช้กฎหมาย PDPA ในยุคข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

ทั้งนี้ โครงการ PDPA Challenge 2024 ยังเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาจากต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจในด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มพันธกิจของรัฐบาลในการสร้างกลไกหรือมาตรการเชิงรุก เพื่อสร้างนักกฎหมายในอนาคตที่มีความรู้ความเข้าใจบริบทของกฎหมายดิจิทัล ซึ่งจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างความรับรู้ในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่จะประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย ให้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

โครงการ "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยธนาคารกรุงไทย ที่จะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาที่เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและยกระดับความเข้าใจกฎหมาย PDPA ในสังคมขึ้นไปอีกระดับ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับโอกาสในการเข้าค่ายอบรมความรู้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยการแข่งขันตอบปัญหาจะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (รวมไปถึงกฎหมายลำดับรอง แนวทาง คู่มือ แนวปฏิบัติ) พร้อมสิทธิร่วมกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Case Study จริง จากวิสัยทัศน์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล โดยจัดแข่งขันในรูปแบบทีม ทีมละ 2 คนต่อมหาวิทยาลัย ชิงเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศ 100,000 บาท

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการ หรือติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: PDPC Thailand สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-208-8800 ต่อ 6072, 6069

PDPC ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จัดการแข่งขัน "PDPA Challenge 2024 by Krungthai x PDPC Season 2" ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท ภายใต้แนวคิด "ป้องกัน-ระวัง-เข้าใจ"