สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน HI Job Fair 2023 ครั้งที่ 2 วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

04 Mar 2024

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เข้าร่วมงาน "HI Job Fair วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2" ณ ห้องอนามัยดำเนตร แกรนด์บอลรูม & คอนเวนชั่น อาคารวุฒิชัย กปิลกาญจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะอุตสาหกรรมบริการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และในวันดังกล่าวทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล SKE Group เข้าเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับทางคณะผู้จัดงาน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวิมล จันโททัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานิสิต เป็นตัวแทนในการรับมอบ

สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน HI Job Fair 2023 ครั้งที่ 2 วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพรวมในวันนี้ได้รับการตอบรับและความสนใจจากท่านอาจารย์และน้องๆ นักศึกษาจากหลากหลายสาขาในทุกๆชั้นปีกันอย่างมากที่ได้เข้ามาพูดคุย สอบถาม และให้ความสนใจกับบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานทั้งด้าน Soft skills และ Technical skills และเส้นทางอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต พร้อมทั้งยังมีของที่ระลึกให้น้องๆ ที่เยี่ยมชมบูธในวันงานอีกด้วย

สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน HI Job Fair 2023 ครั้งที่ 2 วันสร้างงานอุตสาหกรรมบริการสร้างอาชีพ คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์